Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti Aquafam a.s.
se sídlem Jitravská 581/2, 190 00 Praha 8, IČ: 03168204
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19835
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ČerpadlaBezStarostí.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tento reklamační řád obchodní společnosti Aquafam a.s., se sídlem Jitravská 581/2, 190 00 Praha 8, identifikační číslo 03168204, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19835 (dále jen „prodávající“) upravuje další práva a povinnosti související s odpovědností prodávajícího za vady vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „reklamační řád“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ČerpadlaBezStarostí.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.      Reklamační řád se vztahuje na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady (dále jen „reklamace“).

1.3.      Reklamační řád je zpracován v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1.4.      Reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s reklamačním řádem a potvrzuje, že je s ním řádně seznámen.

1.5.      Kupujícím může být spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona (dále jen „spotřebitel“), nebo právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „podnikatel“). Neobsahuje-li reklamační řád zvláštní ustanovení, která platí pouze pro spotřebitele nebo pouze pro podnikatele, platí jednotlivá ustanovení reklamačního řádu pro spotřebitele i podnikatele.

1.6.      Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

1.7.      Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi v obchodních podmínkách prodávajícího. Pokud reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách nebo v právních předpisech.

2. ZÁRUKA ZA JAKOST ZBOŽÍ

2.1.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   2.1.1.   má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2.1.2.   se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

   2.1.3.   věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   2.1.4.   je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   2.1.5.   věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2.      Je-li kupujícím spotřebitel a projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak.

3. ZÁRUČNÍ DOBA

3.1.      Je-li kupujícím spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží (dále jen „záruční doba“). Není-li výslovně sjednáno jinak, kupující neposkytuje žádnou záruku za jakost zboží nad rámec této záruční doby.

3.2.      Je-li kupujícím podnikatel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti (12) měsíců od převzetí zboží. Prodávající a kupující, kterým je podnikatel, si však mohou sjednat odlišnou délku záruční doby, přičemž takto sjednanou záruční dobu si písemně potvrdí.

3.3.      Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a končí o příslušný počet měsíců později dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem, kdy záruční doba začala běžet.

3.4.      V případě opravy zboží či výměny zboží za nové pokračuje původní záruční doba.

3.5.      Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si zboží vyzvednout.

3.6.      Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebudou-li uplatněna v záruční době.

4. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

4.1.      Za účelem zjištění případných vad zboží, je Kupující povinen při převzetí zboží řádně zkontrolovat jeho stav, kompletnost, příslušenství a nepoškozenost obalů.

4.2.      V případě, že zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zjevné poškození zboží nebo jeho obalu oznámit bez zbytečného odkladu dopravci a poškození písemně uvést do předávacího protokolu dopravce (přepravního listu). Kupující je v tomto případě rovněž oprávněn odmítnout převzetí zboží od dopravce.

4.3.      Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o poškození zboží nebo o odmítnutí převzetí zboží od dopravce. V případě poškození zásilky doručované prostřednictvím dopravce, doporučuje prodávající kupujícímu vždy pořídit fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu a poskytnout ji dopravci a/nebo prodávajícímu.

4.4.      Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY ZBOŽÍ

5.1.      V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala, již při převzetí zboží a vada zboží je podstatným porušením kupní smlouvy (tj. takovým porušením smlouvy, o němž prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal), má kupující právo:

   5.1.1.   na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

   5.1.2.   na odstranění vady opravou věci,

   5.1.3.   na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

   5.1.4.   odstoupit od kupní smlouvy.

5.2.      V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala, již při převzetí zboží a vada zboží je nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

   5.2.1.   na odstranění vady, nebo

   5.2.2.   na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.3.      Kupující prodávajícímu sdělí, jaké právo podle odstavce 5.1 nebo 5.2 zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Pokud tak kupující včas neučiní, náležejí mu pouze taková práva, která by mu náležela v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy. Provedenou volbu nemůže kupující následně změnit bez souhlasu prodávajícího s výjimkou případu, kdy kupující žádal o odstranění vady, která se ukázala jako neodstranitelná.

5.4.      Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

5.5.      Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

   5.5.1.   došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

   5.5.2.   použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

   5.5.3.   nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

   5.5.4.   prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5.6.      Je-li kupujícím spotřebitel a vada zboží se vyskytne v záruční době, má kupující právo na

   5.6.1.   výměnu zboží v případě, že (a) zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v článku 2.1 a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, (b) vada je neodstranitelná, (c) zboží nemůže být řádně používáno pro opakovaný výskyt vady po opravě, nebo (d) na zboží se vyskytne větší počet vad;

   5.6.2.   výměnu vadné součásti zboží (opravu) v případě, že (a) je vadná pouze součást (součástka) zboží, (b) vada je neodstranitelná, (c) zboží nemůže být řádně používáno pro opakovaný výskyt vady po opravě, nebo (d) na zboží se vyskytne větší počet vad;

   5.6.3.   přiměřenou slevu z kupní ceny v případě, že (a) kupující nezvolí právo na odstoupení od smlouvy, výměnu vadného zboží nebo součásti zboží ani opravu zboží, (b) prodávající není schopen zboží nebo jeho součást vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí), (c) prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu značné obtíže, nebo (d) věc má vadu, z níž je prodávající zavázán a jde o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou;

   5.6.4.   odstoupení od smlouvy v případě, že (a) vada je neodstranitelná, (b) zboží nemůže být řádně používáno pro opakovaný výskyt vady po opravě, (c) na zboží se vyskytne větší počet vad, (d) prodávající není schopen zboží nebo jeho součást vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí), nebo (e) není možné vyměnit vadné zboží nebo jeho součásti za bezvadné.

5.7.      Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje situace, kdy vada, která byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytla znovu.

5.8.      Za výskyt většího počtu vad se považuje situace, kdy zboží bylo před uplatněním reklamace alespoň třikrát opravováno pro různé odstranitelné vady.

5.9.      Kupující nemůže požadovat výměnu zboží podle článku 5.6.1 v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vady nebo v případech, kdy je vadná pouze část (součástka) zboží. V těchto případech má kupující právo na bezplatnou výměnu vadné součásti zboží (opravu).

6. VÝLUKY A ODMÍTNUTÍ REKLAMACE

6.1.      Práva z odpovědnosti za vady zboží kupujícímu nenáleží, pokud

   6.1.1.   kupující o vadě před převzetím zboží věděl,

   6.1.2.   kupující vadu sám způsobil, nebo

   6.1.3.   uplynula záruční doba.

6.2.      Práva z odpovědnosti za vady zboží se dále nevztahují na

   6.2.1.   mechanické poškození zboží;

   6.2.2.   opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

   6.2.3.   vady vzniklé nesprávným nebo nadměrným užíváním zboží, užíváním zboží v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, užíváním zboží v rozporu s obecně známými pravidly užívání;

   6.2.4.   vady vzniklé užíváním zboží v prostředí, které svými vlastnostmi neodpovídá výrobcem stanoveným podmínkám nebo podmínkám, které vyplývají z povahy a účelu zboží;

   6.2.5.   vady vzniklé neodbornou montáží, instalací a uvedením zboží do provozu (s výjimkou případů, kdy montáž, instalace nebo uvedení zboží do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou jím pověřenou osobou);

   6.2.6.   vady vzniklé nekvalifikovanými zásahy do zboží nebo úpravami zboží, vznikla-li vada v důsledku těchto úprav;

   6.2.7.   vady způsobené živelnými událostmi nebo elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek;

   6.2.8.   vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jej kupující převzal;

   6.2.9.   vady vyplývající z povahy zboží.

6.3.      Bylo-li zboží prodáno za nižší cenu z důvodu vady, odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Bylo-li zboží prodáno za nižší cenu z důvodu používání nebo opotřebení, odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení zboží v době jeho převzetí kupujícím, pro které byla nižší cena ujednána.

6.4.      Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci zboží v případě, že zboží bylo opatřeno plombami a tyto plomby jsou porušeny nebo odstraněny a dále v případech, kdy byly porušeny ochranné pečeti, informativní nálepky či sériová čísla zboží nebo jeho součástí.

6.5.      Pokud předložený doklad o zakoupení zboží nebo záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, které je uvedeno v dokladu o zakoupení zboží nebo v záručním listu, prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci.

7. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

7.1.      Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

7.2.      Kupující může uplatnit reklamaci zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího. Kupující rovněž může uplatnit právo na záruční opravu zboží v autorizovaném servisu, přičemž seznam autorizovaných servisů je uveden na webové stránce prodávajícího, případně jej prodávající poskytne kupujícímu na vyžádání.

7.3.      Je-li v dokladu o zakoupení zboží nebo v záručním listě uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující reklamaci zboží v autorizovaném servisu.

7.4.      Při reklamaci zboží je kupující povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno na webové stránce prodávajícího nebo v jeho provozovně, přičemž za prokazatelný způsob je zejména považováno předložení originálu dokladu o zakoupení zboží (faktura) vystaveného prodávajícím nebo řádně vyplněného záručního listu. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace doklad o zakoupení zboží (faktura).

7.5.      Kupující může reklamaci uplatnit osobním předáním zboží nebo zasláním zboží přepravní službou na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu.

7.6.      Pokud kupující zasílá zboží přepravní službou, je povinen zabalit reklamované zboží do vhodného obalu, který odpovídá charakteru a vlastnostem reklamovaného zboží a dostatečně ho chrání během přepravy zboží (dále jen „zásilka“). Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii dokladu o zakoupení zboží případně záruční list, detailní popis reklamované závady a aktuální kontaktní údaje kupujícího (kupující může za tímto účelem použít vzorový reklamační list, který je přílohou reklamačního řádu).

7.7.      Při zasílání zboží přepravní službou nesmí být předání zásilky podmíněno uhrazením doběrečného (dobírka). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout převzetí takové zásilky.

7.8.      Kupující je povinen předat zboží do reklamace kompletní. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet až dodáním chybějících částí. Nedodá-li kupující reklamované zboží kompletní, pak v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaných částí zboží.

7.9.      Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout reklamaci zboží v případě, kdy zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

7.10.  Z důvodu bezpečnosti při převážení zboží a další manipulaci je prodávající oprávněn odmítnout reklamaci zboží také v případě, že z něho nejsou odstraněny provozní kapaliny a/nebo čerpaná média.

8. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

8.1.      Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě.

8.2.      Je-li kupujícím podnikatel, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě.

8.3.      Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po dni uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy dle článku 5.1.

8.4.      Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení, které mu slouží jako doklad pro vypořádání reklamace (dál jen „reklamační list“). Kupující je povinen při sepisování reklamačního listu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrdí svým podpisem. V reklamačním listu jsou zejména informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím předmětem a jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Pokud kupující zboží do reklamačního řízení zasílá přepravní službou, může použít vzorový reklamační list prodávajícího, přičemž od prodávajícího následně obdrží potvrzený reklamační list elektronicky e-mailem. Vzorový reklamační list je přílohou reklamačního řádu.

8.5.      Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

8.6.      Prodávající po vyřízení reklamace telefonicky informuje kupujícího o vyřízení a výsledku reklamace a dohodne s ním způsob předání zboží nebo poskytnutí jiného plnění.

8.7.      Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení (reklamační protokol), ve kterém je uvedeno zejména datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

8.8.      Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit reklamační list, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

8.9.      Pokud bylo zboží předáno do reklamace zasláním přepravní službou, bude po vyřízení reklamace zasláno zpět na adresu kupujícího rovněž přepravní službou.

8.10.  Je-li kupujícím spotřebitel, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Za účelně vynaložené náklady nemuší být považovány zejména náklady na cestu automobilem pro uplatnění reklamace, expresní zaslání zboží přepravní službou a další obdobné náklady. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

8.11.  V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do jednoho (1) měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění zboží ve výši 20 Kč za každý započatý den prodlení.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.      Práva kupujícího a prodávajícího vyplývající z občanského zákoníku a zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

9.2.      Přílohu reklamačního řádu tvoří vzorový reklamační list.

9.3.      Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. dubna 2016 a ruší předchozí znění reklamačních řádů včetně jejich součástí. Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na www.ČerpadlaBezStarostí.cz.V Praze dne 1. duna 2016

Aquafam a.s.Reklamační řád ke stažení (PDF)

Vzorový reklamační list ke stažení (PDF)


POTŘEBUJETE  PORADIT?

Máte zájem o čerpadlo? Zašlete nám nezávaznou poptávku.

Poptávka

Zavolejte nám! Rádi Vám pomůžeme vybrat správné čerpadlo.

799 512 789

Zavřít